Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

ASPARAGINIAN EXTRA 50 tab Double Dose of Potassium & Magnesium Magnez Potas

ASPARAGINIAN EXTRA 50 tab Double Dose of Potassium & Magnesium Magnez Potas

Regular price
Sold out
Sale price
£3.45
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ASPARAGINIAN EXTRA magnesium and potassium supplement:
circulatory system functioning
proper functioning of the heart muscle and its blood supply
the action of the nervous system, helping to control muscle spasms
normal body metabolism

Action
Potassium
This element is an important intracellular ion that regulates the course of many life processes. Potassium ions play an important role in the functioning of the muscular and nervous system, i.e. they enable the conduction of nerve stimuli and the contractility of muscle cells, including heart muscle fibers. Based on previous scientific studies, it has been observed that potassium affects the regulation of blood pressure.
Magnesium
Magnesium is one of the basic macroelements necessary for life. Magnesium is part of all tissues and is primarily found inside cells. It supports the course of many life processes that constantly occur in living organisms. It participates in the production of high-energy compounds that store energy necessary for life and in DNA synthesis. It participates in the regulation of the nervous system that controls the work of muscles, including the heart muscle. His transformation is closely related to the transformation of calcium. Magnesium also inhibits the release of nerve endings - adrenaline and neoadrenaline.
Adrenaline and neoadrenaline are called "stress hormones". Excess of these hormones raises blood pressure, narrows blood vessels, accelerates heart activity, affects bronchial and digestive tract function, increases blood glucose, promotes increased sensitivity to stress.
Aspartate - increases the absorption of magnesium and potassium.
Warnings
Do not exceed the recommended daily dose. Do not use in renal failure, during antibiotic therapy, during diarrhea.
The product cannot be used as a substitute for a varied diet. Dietary supplements do not replace a balanced diet and a healthy lifestyle.
warning
It contains 2 x more magnesium and potassium ions in one tablet than traditional aspartates.
Destiny
Dietary supplement intended for adults to support the proper functioning of the circulatory system and proper heart function, has an impact on the regulation of blood pressure and the proper functioning of the nervous system.
Dosage
Recommended daily dose - 1 tablet only twice a day
Already two tablets a day contribute to improving the work of the heart and its blood supply, electrolyte balance and metabolic processes, as well as the control of muscle spasms.
Composition
Magnesium and potassium supplement with the addition of aspartate. The content of physiological components in the recommended daily dose (% of the recommended daily intake): aspartate - 200 mg, potassium - 300 mg (15%), magnesium - 72 mg (19.2%).


ASPARAGINIAN EXTRA suplement magnezu i potasu:
funkcjonowanie układu krążenia
prawidłową pracę mięśnia sercowego i jego ukrwienie
działanie systemu nerwowego, przyczyniając się do kontroli skurczów mięśni
prawidłowy metabolizm organizmu

Działanie
Potas
Pierwiastek ten jest ważnym jonem wewnątrzkomórkowym, który reguluje przebieg wielu procesów życiowych. Jony potasowe spełniają istotną rolę w funkcjonowaniu układu mięśniowego i nerwowego, czyli umożliwiają przewodnictwo bodźców nerwowych oraz kurczliwość komórek mięśniowych, w tym również włókien mięśnia sercowego. Na podstawie dotychczasowych badań naukowych zaobserwowano, że potas wpływa na regulację ciśnienia tętniczego krwi.
Magnez
Magnez jest jednym z podstawowych makroelementów niezbędnych do życia. Magnez wchodzi w skład wszystkich tkanek i znajduje się przede wszystkim wewnątrz komórek. Wspomaga przebieg wielu procesów życiowych, które nieustannie zachodzą w żywych organizmach. Bierze udział w reakcjach wytwarzania związków wysokoenergetycznych magazynujących energię niezbędną do życia oraz w syntezie DNA. Bierze udział w regulacji układu nerwowego sterującego pracą mięśni, w tym mięśnia sercowego. Jego przemiana jest ściśle powiązana z przemianą wapnia. Magnez hamuje również uwalnianie z zakończeń nerwowych – adrenaliny i neoadrenaliny.
Adrenalina i neoadrenalina są nazywane „hormonami stresu”. Nadmiar tych hormonów podnosi ciśnienie krwi, zwęża naczynia, przyśpiesza czynność serca, wpływa na pracę oskrzeli i przewodu pokarmowego, podnosi stężenie glukozy we krwi, sprzyja zwiększonej wrażliwości na stres.
Asparaginian – zwiększa przyswajalność magnezu i potasu.
Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w niewydolności nerek, podczas antybiotykoterapii, w czasie biegunki.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Suplementy diety nie zastępują zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia.
Uwaga
Zawiera w jednej tabletce 2 x więcej jonów magnezu i potasu aniżeli tradycyjne asparaginiany.
Przeznaczenie
Suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych w celu wspierania należytego działania układu krążenia i właściwej pracy serca, ma wpływ na regulację ciśnienia tętniczego oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu nerwowego.
Dawkowanie
Zalecana porcja dzienna – 1 tabletka tylko dwa razy dziennie
Już dwie tabletki dziennie przyczyniają się do poprawy pracy serca i jego ukrwienia, równowagi elektrolitycznej i procesów metabolicznych oraz kontroli skurczów mięśni.
Skład
Suplement magnezu i potasu z dodatkiem asparaginianu. Zawartość składników fizjologicznych w zalecanej porcji dziennej (% zalecanego dziennego spożycia): asparaginian – 200 mg, potas – 300 mg (15%), magnez – 72 mg (19,2%).