Bialy Wegiel Tabletki Biegunka Zatrucie Pokarmowe White Carbon Darrhoea 10 tabs
Bialy Wegiel Tabletki Biegunka Zatrucie Pokarmowe White Carbon Darrhoea 10 tabs

Bialy Wegiel Tabletki Biegunka Zatrucie Pokarmowe White Carbon Darrhoea 10 tabs

Regular price
£3.99
Sale price
£3.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Opis produktu

Preparat jest źródłem dwutlenku krzemu, który ma silne właściwości sorpcyjne.

Skład

Dwutlenek krzemu Aerosil 380, sacharoza, celuloza, guma celulozowa usieciowana, skrobia.

Wskazania

Produkt polecany przy występowaniu zbyt luźnych stolców dla dzieci powyżej 3 roku życia.

Działanie

Czym charakteryzuje się Biały Węgiel

- Składnikiem aktywnym suplementu diety Biały Węgiel® jest wysoko dyspersyjny dwutlenek krzemu, HDSD.
- Powierzchnia adsorbcyjna 1 g substancji w cząsteczce HDSD osiąga od 380 do 420 m2/g.
- Podczas produkcji tabletek, cząsteczki HDSD są ściśle ze sobą łączone za pomocą opatentowanej technologii.
- W trakcie trawienia, tabletka suplementu diety Biały Węgiel® łatwo rozpada się w środowisku wodnym.
- Główną zaletą HDSD jest wybiórcza zdolność adsorpcji: wiążąc niektóre substancje, nie pochłania on składników odżywczych.

Produkt zawierający wysoce chłonny ditlenek krzemu w postaci białych mikrogranulek. Dzięki mikrogranulacji, 1 g substancji posiada powierzchnię adsorpcyjną aż do 420 m2.

Biały Węgiel jest w krótkim czasie wydalany z organizmu.

Dawkowanie

Stosować u dorosłych i dzieci w wieku od 3 lat w przerwach między posiłkami, popijając szklanką wody. Dzieci w wieku 3-6 lat po 2 tabletki 2 razy dziennie.
Dzieci powyżej 7 lat i dorośli po 2 tabletki 3 razy dziennie.
Stosować nie wcześniej niż 1 godzinę przed i po posiłku, popijając wodą. Rozdrabnianie lub rozgryzanie tabletek zwiększa skuteczność sorpcji, lecz nie jest konieczne.
Wskazówka dla pacjentów chorych na cukrzycę: 1 tabletka zawiera 0,26 g cukru (ekwiwalent 0,026 wymiennika węglowodanowego).Description

The preparation is a source of silicon dioxide, which has strong sorption properties.

Composition

Silicon dioxide Aerosil 380, sucrose, cellulose, crosslinked cellulose, starch.

Indications

The product is recommended for use in the occurrence of too loose stools in adults and children over 3 years of age.

Action

Characteristics of White Carbon (sorbent Carbowhite)

- The active ingredient of the dietary supplement White Carbon is highly-dispersive silicon dioxide, HDSD
- The adsorbent surface of 1 g of the substance in the HDSD molecule ranges from 380 to 420 m2 / g.
- During the production of tablets, HDSD particles are closely interconnected by means of a patented technology.
- During digestion, tablets easily disintegrate in water.
The main advantage of HDSD is the selective adsorption capacity: by binding certain substances, it does not absorb nutrients.

Product containing highly absorbent silicon dioxide in the form of white microgranules. Thanks to microgranulation, 1 g of the substance has an adsorption surface up to 420 m2.

White carbon is excreted from the body in a short time.

Dosage

Use in adults and children from the age of 3 in the breaks between meals, with a glass of water. Children aged 3-6 years, 2 tablets twice a day.
Children over 7 years old and adults 2 tablets 3 times a day.
Use no earlier than 1 hour before and after a meal with water. Crushing or chewing tablets increases the effectiveness of sorption, but it is not necessary.
Tip for diabetic patients: 1 tablet contains 0.26 g sugar (equivalent to 0.026 carbohydrate exchanger).