Dermicin na ciemieniuchę aerozol 30 ml
Dermicin na ciemieniuchę aerozol 30 ml
Dermicin na ciemieniuchę aerozol 30 ml

Dermicin na ciemieniuchę aerozol 30 ml

Regular price
£11.99
Sale price
£11.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Opis produktu
Specjalistyczny zestaw Dermicin® zapewnia kompleksowe postępowanie terapeutyczne i pielęgnacyjne w leczeniu ciemieniuchy (niemowlęcego łojotokowego zapalenia skóry). Opakowanie zawiera butelkę z aerozolem (serum), szczotkę chirurgiczną i grzebień. Serum Dermicin® wchłania się w skórę i rozmiękcza łuski, przywraca funkcje ochronne skóry. Szczotka chirurgiczna z gąbką i grzebień służą do usuwania oraz wyczesywania przywierającej, złuszczonej skóry.

Skład
Butelka z aerozolem o pojemności 30 ml (220 rozpyleń), sterylnie zapakowana szczotka chirurgiczna do usuwania przywierającej, złuszczonej skóry (łusek) i grzebień do wyczesywania złuszczonej skóry z włosów dziecka.

Serum: Olej z Borago officinalis (ogórecznik lekarski), skwalan, octan d-alfa-tokoferylu (witamina E), olej z nasion Helianthus annuus (słonecznik zwyczajny), wyciąg z liści Rosmarinus officinalis (rozmaryn lekarski).

Wskazania
W leczeniu niemowlęcego łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy)

Działanie
Serum rozmiękcza łuskę łojotokową, zapobiega utracie wody przez skórę, przywraca funkcje ochronne skóry. 

Wchłania się w skórę, nie wymaga spłukiwania.

Naturalny skład serum – olej z ogórecznika lekarskiego, skwalan, witamina E, olej z nasion słonecznika zwyczajnego, wyciąg z liści rozmarynu lekarskiego – zapewnia skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. 

Nie stymuluje wzrostu grzybów Malassezia (w przypadku leczenia łojotokowego zapalenia skóry, którego przyczyna jest powiązana z nadkażeniem tymi drożdżakami). 

Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami. 

Nie zawiera: sterydów, środków przeciwgrzybiczych, substancji zapachowych, barwników, parabenów, konserwantów. 

Specjalistyczny zestaw pielęgnacyjny:  gąbka do masażu głowy i usuwania rozmiękczonych łusek, szczotka do usuwania złuszczonych łusek ze skóry głowy, grzebień o drobnych zębach do wyczesania łusek z włosów dziecka.

Dawkowanie
Zdjąć ochronną nasadkę z butelki z aerozolem. Rozpylić 2-krotnie aerozol na wewnętrzną część dłoni, następnie nanieść preparat na obszar zmieniony przez łojotokowe zapalenie skóry i wmasować. Powtórzyć czynność, jeśli obszar zajęty przez łojotokowe zapalenie skóry jest rozległy, np. w przypadku owłosionej skóry głowy. Ważne, aby zaaplikować odpowiednią ilość preparatu Dermicin® na skórę. Jeśli łojotokowe zapalenie skóry występuje wokół oczu dziecka, aerozol Dermicin® można rozpylić na wacik, aby ułatwić nanoszenie preparatu na skórę i nie dopuścić do przedostania się preparatu do oczu dziecka. Pozostały na dłoni nadmiar preparatu Dermicin® można wmasować w inne obszary skóry dziecka, ponieważ preparat zapobiega utracie wody przez skórę. Preparat należy stosować codziennie rano i po południu aż do ustąpienia łojotokowego zapalenia skóry. Leczenie zazwyczaj trwa od 1-4 tygodni. Aby usunąć przywierającą, złuszczoną skórę (łuski), należy BARDZO OSTROŻNIE masować skórę głowy gąbką przymocowaną do szczotki chirurgicznej dołączonej do opakowania, a następnie usunąć złuszczoną skórę za pomocą szczotki chirurgicznej. Grzebień służy do OSTROŻNEGO wyczesywania złuszczonej skóry z włosów dziecka. Należy pamiętać, że skóra dziecka, w tym owłosiona skóra głowy, jest bardzo delikatna. Po zakończeniu leczenia łojotokowego zapalenia skóry może dojść do nawrotu schorzenia. Nawroty mogą występować do 7. miesiąca życia dziecka. W późniejszym okresie życia, rzadko występuje niemowlęce łojotokowe zapalenie skóry. Jeśli wystąpi nawrót łojotokowego zapalenia skóry, należy ponownie zastosować leczenie preparatem Dermicin®.

Dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować produkt z zachowaniem ostrożności i zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Nie stosować innych produktów, takich jak oliwa z oliwek, w połączeniu z preparatem Dermicin®. W przypadku nadkażenia drożdżakami z gatunku Malassezia, oliwa z oliwek może nasilać łojotokowe zapalenie skóry. NALEŻY UWAŻAĆ, ABY AEROZOL DERMICIN® NIE DOSTAŁ SIĘ DO OCZU DZIECKA. MOŻE TO POWODOWAĆ DYSKOMFORT. Jeśli preparat Dermicin® dostanie się do oczu dziecka, należy przemyć je czystą, ciepłą wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.
Product description
The specialized Dermicin® set provides comprehensive therapeutic and care treatment in the treatment of cradle cap (infantile seborrheic dermatitis). The package contains a bottle of aerosol (serum), a surgical brush and a comb. Dermicin® serum is absorbed into the skin and softens the scales, restores the protective functions of the skin. A surgical brush with a sponge and comb is used to remove and comb the adhered, exfoliated skin.

Composition
A 30 ml aerosol bottle (220 sprays), a sterile surgical brush for removing sticky, exfoliated skin (scales) and a comb for combing exfoliated skin from the child's hair.

Serum: Borago officinalis oil, squalane, d-alpha tocopherol acetate (vitamin E), Helianthus annuus seed oil (sunflower), Rosmarinus officinalis leaf extract (rosemary).

indications
In the treatment of infant seborrheic dermatitis (cradle cap)

Action
The serum softens the seborrhea shell, prevents water loss through the skin, restores the protective functions of the skin.

It absorbs into the skin, does not require rinsing.

The natural composition of the serum - borage oil, squalane, vitamin E, sunflower seed oil, extract of rosemary leaves - ensures effectiveness and safety of use.

It does not stimulate the growth of Malassezia fungi (in the treatment of seborrheic dermatitis, the cause of which is linked to superinfection of these yeasts).

High efficiency confirmed by tests.

Does not contain: steroids, antifungal agents, fragrances, dyes, parabens, preservatives.

A specialized care kit: a sponge for head massage and removal of softened scales, a brush for removing scaly scales from the scalp, a fine-tooth comb for combing scales from the child's hair.

Dosage
Remove the protective cap from the spray bottle. Spray the aerosol on the inside of the palm twice, then apply the preparation to the area changed by seborrheic dermatitis and massage. Repeat the procedure if the area occupied by seborrheic dermatitis is extensive, eg in the case of the scalp. It's important to apply the right amount of Dermicin® to your skin. If seborrheic dermatitis occurs around the child's eyes, Dermicin® aerosol can be sprayed onto a cotton swab to facilitate application to the skin and prevent the product from entering the child's eyes. Excess Dermicin® can be massaged into other areas of the child's skin because the preparation prevents water loss through the skin. The product should be used every morning and afternoon until seborrheic dermatitis disappears. Treatment usually lasts from 1-4 weeks. To remove sticky, flaky skin (scales), it is VERY IMPORTANT to massage the scalp with a sponge attached to the surgical brush attached to the package and then remove the exfoliated skin with a surgical brush. The comb is used to PROTECT the combing of exfoliated skin from the child's hair. It should be remembered that the child's skin, including the scalp, is very delicate. After the treatment of seborrheic dermatitis, the disease may come back. Relapses may occur up to the age of 7 months. In later life, seborrheic dermatitis is rare. If seborrheic dermatitis recovers, treatment with Dermicin® should be restarted.

Additional
Before use, read the leaflet, which contains indications, contraindications, data on adverse reactions and dosage and information on the use of the medicinal product, or consult a doctor or pharmacist, because any drug used improperly threatens your life or health.

Only for external use. Keep out of the reach of children. Use the product with care and in accordance with the instructions in the leaflet. Do not use other products, such as olive oil, in combination with Dermicin®. In the case of superinfection of Malassezia yeast, olive oil may exacerbate seborrheic dermatitis. ASK THAT AEROSOL DERMICIN® DOES NOT GET INTO THE EYES OF A CHILD. IT MAY CAUSE DISCOFORT. If Dermicin® gets into your child's eyes, rinse them with clean, warm water. If the irritation persists, contact your doctor.