Diago PSA Domowy Test Na Raka Prostaty Home Use Test For Prostate 1 test
Diago PSA Domowy Test Na Raka Prostaty Home Use Test For Prostate 1 test

Diago PSA Domowy Test Na Raka Prostaty Home Use Test For Prostate 1 test

Regular price
Sold out
Sale price
£9.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.


DIAGOPSA test do wykrywania markeru nowotoworowego gruczołu prostaty

  • DIAGOPSA test do wykrywania markera nowotworowego gruczołu prostaty bada stężenie PSA-antygenu sterczego we krwi. Może wskazywać występowanie chorób gruczołu krokowego (np. raka).

Działanie:
Wyrób ma postać test przeznaczonego do wykrywania podwyższonego poziomu swoistego antygenu sterczego (PSA), który może mieć związek z powiększeniem prostaty albo w części przypadków, oznaczać występowanie nowotworu gruczołu krokowego. Wykonanie testu u zdrowych mężczyzn umożliwia stwierdzenie choroby zanim pojawią się jej charakterystyczne symptomy. Wskazane jest badanie stężenia PSA u każdego mężczyzny po 50 roku życia. Wykonywanie testu już od 40 roku życia zaleca się przede wszystkim jeśli w najbliższej rodzinie pacjenta występowały przypadki nowotworu gruczołu krokowego. Zbadanie stężenia PSA za pomocą testu DiagoPSA to wstępny etap profilaktyki i diagnostyki chorób prostaty.

Wskazania:
Test należy wykonywać u mężczyzn powyżej 50 roku życia (w szczególnych przypadkach powyżej 40 roku życia) w celu zbadania poziomu PSA-antygenu sterczego we krwi i wstępnej diagnozy chorób gruczołu krokowego.

Sposób użycia:
Stosować miejscowo. Próbkę krwi należy pobrać z opuszka palca bezboleśnie, delikatnie nakłuwając go za pomocą specjalnego urządzenia dołączonego do zestawu testowego. Później przy użyciu pipety przenieść ją na płytkę testową. Dodać bufor i czekać na wynik przez 10 minut. Prawidłowe stężenie PSA we krwi wynosi 0,0 do 4,0 ng/ml. Podwyższony poziom (większy niż 4 ng/ml) może sygnalizować prawdopodobną chorobę gruczołu krokowego i powinno być zaleceniem do dalszej diagnostyki.
DIAGOPSAtest for the detection of a prostate tumormarker of the prostate gland

  • DIAGOPSA test for the detection of a prostate tumour marker investigates the concentration of PSA-antigen in the blood. It may indicate the occurrence of prostate diseases (eg cancer).

Action:
The product is in the form of a test designed to detect elevated levels of specific prostate antigen (PSA), which may be related to prostate enlargement or, in some cases, to the occurrence of prostate cancer. Performing a test in healthy men makes it possible to identify the disease before its characteristic symptoms appear. It is advisable to test PSA levels in every man over 50 years of age.
It is recommended to perform the test from the age of 40 above all if there were any cases of prostate cancer in the immediate family of the patient. Examination of PSA concentration using the DiagoPSA test is the initial stage of prevention and diagnostics of prostate diseases.   

Indications:
The test should be performed in men over 50 years of age (in special cases over 40 years of age) to check the level of PSA-antigen in the blood and the initial diagnosis of prostate disease.

How to use:

A blood sample should be taken from the fingertip painlessly, gently piercing it with a special device attached to the test kit. Then use a pipette to transfer it to the test plate. Add buffer and wait for the result for 10 minutes. Normal PSA concentration in the blood is 0.0 to 4.0 ng/ml. An elevated level (greater than 4 ng/ml) may signal probable prostate disease and should lead to a further examination.