Izotoniczny Roztwor Chlorku Sodu 0,9% Isotonic Sodium Chloride UNIMER 5x5ml
Izotoniczny Roztwor Chlorku Sodu 0,9% Isotonic Sodium Chloride UNIMER 5x5ml

Izotoniczny Roztwor Chlorku Sodu 0,9% Isotonic Sodium Chloride UNIMER 5x5ml

Regular price
£2.99
Sale price
£2.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Izotoniczny Roztwor Chlorku Sodu 0,9% Isotonic Sodium Chloride SolutionNa Cl 0.9% NaCl

Skład

1 ml roztworu zawiera 9 mg chlorku sodu oraz wodę do wstrzykiwań. Roztwór nie zawiera substancji konserwujących.

Sposób przechowywania25°C

Sposób użycia

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie wyrobu medycznego Polpharma 0,9% NaCl.

 • Przed zastosowaniem należy umyć ręce.
 • W celu otwarcia pojemnika należy ukręcić wydlużony koniec zbiorniczka

Wyrób medyczny Polpharma 0,9% NaCl mozna stosować do nosa, uczu i oczu oraz do przemywania ran kilka razy dziennie, w zalezności od potrzeb lub zaleceń lekarza. Pojemniki 10 ml zaleca się głównie do przemywania ran - patrz informacja poniżej.

 • Nawilżanie i przemywanie oczu

Stosować u:

- dorosłych i dzieci jako środek nawilżający po wielogodzinnym wpatrywaniu się w ekran komputera, pływaniu w basenie lub zanieczyszczonym zbiorniku wodnym, długotrwałej ekspozycji na ostre światło, przebywaniu w miejscach zadymionych bądź zakurzonych przy suchości oka;

 • u niemowląt do codziennej pielęgnacji oczu;
 • w przypadku dostania się do oka ciała obcego.

Sposób użycia: Należy odchylić głowę i uważając, aby nie dotknąć końcówką pojemnika powierzchni oka wpuścić płyn. Nadmiar roztworu należy wytrzeć sterylna gazą. Po zastosowaniu roztworu nie należy przez 15 minut podawać do oka innych produktów. Bezpośrednio po zastosowaniu roztworu nie prowadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn.

 • Nawilżanie i oczyszczanie nosa

Stosować u doroslych i dzieci w celu nawilżenia i oczyszczenia nosa - przy katarze lub podczas przebywania w zadymionych lub zakurzonych miejscach.

Sposób użycia: Odchylić głowę i do każdego otworu nosowego wpuścić roztwór delikatnie naciskając pojemnik. Nadmiar roztworu należy wytrzeć. Nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio po zastosowaniu roztworu.

 • Oczyszczanie uszu

Stosować do wypłukiwania rozpuszczonych złogów woskowiny usznej oraz do przemywania zewnętrznego przewodu słuchowego.

Sposób użycia: Należy wkroplić roztwór do zewnętrznego przewodu słuchowego, a nadmiar roztworu wytrzeć. W przypadku zapalenia uszu, bólu uszu lub innych dolegliwości związanych z uszami oraz u osób z zawrotami głowy lub u których wcześniej wystąpiły dolegliwości ze strony uszu, lub błony bębenkowej, roztwór można stosować jedynie po zasięgnięciu opinii lekarza. Osoby noszące aparaty słuchowe mogą stosować wyrób medyczny po zdjęciu aparatu.

 • Przemywanie ran

Stosować do przemywania ran (np. po skaleczeniach, urazach, otarciach oraz drobnych zabiegach chirurgicznych)  w celu usunięcia zanieczyszczenia, wysięków rany, a także do usunięcia pozostałości opatrunku w przypadku jego zmiany.

Sposób użycia: Należy wykorzystać zawartośc całego pojemnika, najlepiej o pojemności 10 ml. Należy uważać, aby końcówką pojemnika nie dotknąć rany. Po przemyciu należy wytrzeć sterylną gazą nadmiar roztworu jedynie z brzegów rany. Na tak przygotowaną ranę założyć opatrunek.Ingredients

1 ml of solution contains 9 mg of sodium chloride and water for injections. The solution does not contain preservatives.

Storage25°C

How to use

Please follow the instructions below to facilitate the proper use of the Polpharma 0.9% NaCl.

 • Wash your hands before use.
 • In order to open, turn the extended end of the container.

Polpharma 0.9% NaCl can be applied to the nose, ears and eyes and to wash wounds several times a day, depending on the needs or recommendations of the doctor. 10 ml containers are mainly recommended for wound cleaning - see information below.

 • Moisturizing and washing eyes

To be used in:

- adults and children as a moisturizing agent after many hours of staring at a computer screen, swimming in a pool or a polluted water reservoir, long-term exposure to sharp light, staying in smoky or dusty places with dry eyes;

 • in babies for daily eyes care;
 • if something gets to the eye.

Direction for use: Keep your head tilted and be careful not to touch the tip of the container with the liquid surface of the eye. The excess solution should be wiped with sterile gauze. After using the solution, do not apply any other eye products for 15 minutes. Do not drive or use machines immediately after using the solution.

 • Moisturizing and cleansing the nose

Use in adults and children to moisturize and cleanse the nose - in runny nose or while staying in smoky or dusty places.

Directions for use: Tilt your head and let the solution into each nostril by gently pushing the container. Excess solution should be wiped. Do not blow your nose immediately after applying the solution.

 • Cleansing the ears

Use to rinse dissolved earwax deposits and to wash the external auditory canal.

Directions for use: Drop the solution into the external ear canal and wipe off excess solution. If you have ear infections, ear pain or other problems with your ears or if you have dizziness or have previously suffered from ear problems or the eardrum, the solution should only be used after consulting your doctorPersons wearing hearing aids may use a medical device after removing the device.

 • Washing the wounds

Use for washing wounds (eg after cuts, injuries, abrasions and minor surgical procedures) to remove contamination, wound exudates and to remove the remains of the dressing if it is changed.

Directions for use: Use the content of the entire container, preferably 10 ml. Be careful not to touch the wound with the tip of the container. After washing, wipe off the excess solution with sterile gauze only from the edge of the wound. Put a new dressing on the wound prepared in this way.