SILCATIL Exfoliating SOCKS Foot Callus Hard Skin Skarpetki Zluszczanie Odciski
SILCATIL Exfoliating SOCKS Foot Callus Hard Skin Skarpetki Zluszczanie Odciski
SILCATIL Exfoliating SOCKS Foot Callus Hard Skin Skarpetki Zluszczanie Odciski
SILCATIL Exfoliating SOCKS Foot Callus Hard Skin Skarpetki Zluszczanie Odciski

SILCATIL Exfoliating SOCKS Foot Callus Hard Skin Skarpetki Zluszczanie Odciski

Regular price
£4.99
Sale price
£4.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Exfoliating socks

Silcatil Exfoliating socks

 • Effectively remove dead skin from your feet
 • Reduce calluses and hard skin
 • Soften and moisturize skin on your feet

Silcatil active liquid-filled socks are a safe and incredibly easy pedicure treatment for home application.

Effects are visible after just one application!

Intensive exfoliating effect

Exfoliating process is the skin’s natural process to rid your feet from dead and horny skin. Plant acids – glycolic, salicylic, lactic, have keratolytic properties, intensively soften feet and remove dead skin. Dissolving intercellular junctions, they guarantee intensive exfoliating effect. One of the hydroxy acids used in the treatment – glycolic acid has the smallest molecule, which makes it easily penetrate into the deep skin layers.

Combined with the length of the treatment (approx. 2h), it helps active substances penetrate into the deep layers of skin, loosening intercellular junctions. Skin might shed flaky layers of dead skin, as the horny layer simultaneously discards several layers of cells that form flakes. Thanks to that, any corns and hard skin are removed unveiling new silky smooth skin.

Deep moisture

Urea binds water in the deeper layers of skin providing extreme moisture. Additionally, it naturally stimulates restoration of epidermis and boosts removal of dead skin cells. As a result, skin becomes soft and smooth.

Caution!

The effects may depend on condition of feet skin.
Exfoliating process begins after 5-6 days from application and may last for the period of around 2 weeks. Its intensity is individual and depends on the initial condition of your skin. It might take on various forms – from a gentle peel to an intensive exfoliation of large skin flakes. It is a natural process, safe for health and it should not raise any concerns. Peeling skin gradually unveils new and silky smooth epidermis.

In case a more powerful exfoliating effect is required, the treatment may be repeated after 2 weeks from first use.

Silcatil socks contain extremely effective hydroxy acids that dissolve intercellular junctions – thus they guarantee exfoliating effect.

 • Glycolic acid and lactic acid
  They have strong peeling properties – they weaken keratinocyte junctions, which helps reduce the thickness of overgrown horny layer of epidermis. In addition, they make epidermis more permeable and boost the dynamics of penetration of active substances into skin. Glycolic acid is acid of the smallest molecular size and the longest chain, which enables it penetrate skin easily. Additionally, it stimulates fibroblasts to produce collagen and elastin.
 • Salicylic acid
  It regulates cellular restoration of skin and exfoliates hard horny layer of epidermis. In addition, it boosts effects of other cosmetics. Prepared by acids effects – after exfoliation, hardness elimination and unveiling newepidermis, the skin absorbs active substances from cosmetics much more efficiently.
 • Urea
  Urea is an NMF ingredient – Natural Moisturing Factor. With adequate concentration it has strong capacity to bind water in skin cells – hence its excellent moisturizing effect.

How to use

Cut socks along perforation. Use socks on washed and pat-dried feet, making sure that the liquid inside does not spill out. Adjust socks to feet size using the attached self-adhesive stripe. For the better effect and your comfort, put on additional cotton socks. Leave socks on for about 120 minutes, take them off, wash your feet to remove the remaining liquid and dry them with a towel.

Socks are about 30 cm long and fit feet size up to 45.

Product is dedicated for single use.
 

Skarpetki złuszczające

Skarpetki złuszczające Silcatil

 • Skutecznie usuwają zrogowaciały naskórek
 • Redukują odciski i zgrubienia
 • Zmiękczają i nawilżają skórę stóp

Silcatil w postaci skarpetek wypełnionych aktywnie działającym płynem to bezpieczny i niezwykle prosty zabieg pedicure do samodzielnego wykonania w domu.

Efekt już po 1 użyciu! 

Intensywne złuszczenie

Proces złuszczania jest naturalnym mechanizmem skóry, która w ten sposób pozbywa się martwych, zrogowaciałych komórek. Roślinne kwasy – glikolowy, salicylowy, mlekowy, działają keratolitycznie, intensywnie zmiękczają skórę oraz usuwają martwy naskórek. Rozpuszczając wiązania między komórkami naskórka – powodują intensywne złuszczanie. Z obecnych w składzie hydroksykwasów – kwas glikolowy ma najmniejszą cząsteczkę, co sprawia, że łatwiej przenika w głąb skóry.

W połączeniu z długością trwania zabiegu (ok. 2h) sprawia to, że składniki aktywne przenikają w głębsze warstwy naskórka, rozluźniając tam wiązania między komórkami. Może to powodować, że skóra złuszczać się będzie płatami, ponieważ od warstwy rogowej odkleja się jednocześnie kilka poziomów komórek, widocznych jako płat. Dzięki temu wszelkie odciski, zgrubienia i zrogowacenia zostają usunięte, odsłaniając nowy, jedwabiście gładki naskórek.

Dogłębne nawilżenie

Mocznik wiąże wodę w głębszych warstwach skóry zapewniając ekstremalne nawilżenie. Dodatkowo, naturalnie pobudza odnowę naskórka i przyspiesza usuwanie martwych komórek. W efekcie – skóra staje się miękka i gładka.

Uwaga!

Efekty zabiegu mogą być uzależnione od kondycji skóry stóp. Proces złuszczania zaczyna się po około 5-6 dniach od wykonania zabiegu i może trwać przez ok. 2 tygodnie. Jego intensywność jest indywidualna i zależy od wyjściowego stanu skóry. Może także przybierać różne formy – od delikatnego łuszczenia, po odchodzenie skóry całymi płatami. Jest to proces naturalny, nieszkodliwy dla zdrowia i nie należy się go obawiać. Złuszczająca się skóra stopniowo odsłania nowy, jedwabiście gładki naskórek.

W przypadku potrzeby osiągnięcia silniejszego efektu złuszczenia, można zastosować produkt powtórnie po upływie 2 tygodni od pierwszego zastosowania.

Skarpetki Silcatil zawierają niezwykle skuteczne hydroksykwasy, które rozpuszczają wiązania między komórkami naskórka – stąd ich działanie złuszczające.

 • Kwas glikolowy i kwas mlekowy
  Posiadają silne właściwości złuszczające – osłabiają wiązania pomiędzy keratynocytami, dzięki czemu zmniejszają grubość przerośniętej warstwy rogowej naskórka. Ponadto czynią naskórek bardziej przepuszczalnym oraz wspomagają dynamikę penetracji przez naskórek substancji czynnych.Kwas glikolowy Jest kwasem o najmniejszej cząsteczce i najdłuższym łańcuchu, co w praktyce powoduje jego silne przenikanie w głąb skóry. Dodatkowo, stymuluje również fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny.
 • Kwas salicylowy
  Reguluje odnowę komórkową skóry i działa złuszczająco na zgrubiałą warstwę rogową naskórka Dodatkowo zwiększa skuteczność działania innych preparatów kosmetycznych. Skóra przygotowana kwasami – po złuszczeniu, wyeliminowaniu zgrubień i zrogowaceń oraz odsłonięciu nowego naskórka znacznie lepiej absorbuje składniki aktywne zawarte w kosmetykach.
 • Mocznik
  Mocznik jest składnikiem NMF (Natural Moisturing Factor) – naturalnego czynnika nawilżającego.W odpowiednim stężeniu, ma dużą zdolność wiązania wody w komórkach skóry – stąd jego doskonałe działanie nawilżające.

Sposób użycia

Przeciąć skarpetki wzdłuż perforacji. Na umyte i osuszone stopy nałożyć skarpetki, uważając przy tym aby zawarty w nich płyn nie rozlał się. Dopasować skarpetki do rozmiaru stopy za pomocą dołączonego do nich paska samoprzylepnego. Dla lepszego efektu i komfortu założyć dodatkowe bawełniane skarpetki. Skarpetki pozostawić na stopach ok. 120 minut, następnie zdjąć, zmyć nadmiar płynu i wytrzeć stopy suchym ręcznikiem.

Skarpetki mają ok. 30 cm i pasują na rozmiar stopy do 45.

Produkt przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

 

Отшелушивающие носки

Отшелушивающие носки Silcatil

 • Эффективно удаляют ороговевший эпидермис
 • Уменьшают мозоли и утолщения кожи
 • Смягчают и увлажняют кожу ног

Silcatil в форме носков, наполненных активно действующей жидкостью – это безопасная и очень простая процедура для самостоятельного выполнения педикюра дома.

Эффект уже после 1 использования!

Интенсивное отшелушивание

Процесс отшелушивания является естественным механизмом кожи, которая таким образом избавляется от мертвых, ороговевших клеток. Растительные кислоты – гликолевая, салициловая, молочная, имеют кератолитическое действие, интенсивно смягчают кожу и удаляют омертвевшие клетки кожи. Растворяя связи между клетками эпидермиса – вызывают интенсивное отшелушивание. Из существующих в составе препарата оксикислот – гликолевая кислота имеет наименьшую частицу, которая легко проникает в глубокие слои кожи.

В сочетании с длительностью процедуры (ок. 2 часов) все это позволяет активным ингредиентом проникать в глубокие слои эпидермиса, ослабляя связи между клетками. Это может привести к тому, что кожа будет отслаиваться кусками, так как от рогового слоя отслаиваются одновременно несколько уровней клеток. Благодаря этому, все натоптыши, мозоли и ороговевшие места удаляются, обнажая новую, шелковисто-гладкую кожу.

Глубокое увлажнение

Мочевина связывает воду в глубоких слоях кожи, обеспечивая максимальное увлажнение. Кроме того, естественно, стимулирует обновление эпидермиса и ускоряет удаление мертвых клеток. В результате, кожа становится мягкой и гладкой.

Внимание!

Эффекты процедуры могут зависеть от состояния кожи ног. Процесс отшелушивания начинается примерно через 5-6 дней после процедуры и может продолжаться в течение ок. 2 недель. Его интенсивность индивидуальна и зависит от исходного состояния кожи. Процесс также может принимать различные формы – от нежного пилинга, до отшелушивания целыми кусками. Это естественный процесс, безвредный для здоровья и не следует его бояться. Сходящая кожа постепенно открывает новую, шелковисто-гладкую кожу.

В случае необходимости достижения более сильного эффекта отшелушивания, можно нанести препарат повторно по истечении 2 недель после первого применения.

Носки Silcatil содержать очень эффективные гидроксильные кислоты, которые растворяют связи между клетками эпидермиса – отсюда отшелушивающее действие.

 • Гликолевая и молочная кислоты
  Обладают сильными отшелушивающими свойствами – ослабляют связи между кератиноцитами, благодаря чему уменьшают толщину уплотненного рогового слоя эпидермиса. Кроме того, делают кожу более проницаемой и увеличивают проникновение через кожу активных веществ. Гликолевая кислота является кислотой с самой маленькой молекулой и самой длинной цепью, что улучшает сильное проникновение вглубь кожи. Дополнительно также стимулирует фибробласты для производства коллагена и эластина.
 • Салициловая кислота
  Регулирует обновление клеток кожи и имеет отшелушивающее действие на утолщенный роговой слой эпидермиса. Кроме того, увеличивает эффективность действия других косметических препаратов. Кожа подготовленная кислотами – после отшелушивания, устранения дефектов и уплотнений, после открытия нового эпидермиса значительно лучше поглощает активные ингредиенты, содержащиеся в косметике.
 • Мочевина
  Мочевина является компонентом NMF (Natural Moisturing Factor) – натурального увлажняющего фактора. В соответствующей концентрации, имеет высокую способность связывания воды в клетках кожи – отсюда его прекрасное увлажняющее действие.

Способ применения

Разрезать носки вдоль перфорации. На чистые, подсушенные ноги надеть носки, стараясь при этом, чтобы содержащаяся в них жидкость не разлилась. Отрегулировать носки по размеру ноги с помощью прилагаемого к ним самоклеящегося ремня. Для лучшего эффекта и комфорта надеть дополнительные хлопчатобумажные носки. Носки оставить на ногах ок. 120 минут, затем снять, смыть лишнюю жидкость и протереть ноги сухим полотенцем.

Размер носков ок. 30 см и они подходят на размер ноги до 45.

Продукт предназначен для одноразового использования.