Drodzy Klienci. Obniżono wiele cen produktów. Zamów teraz, a dostarczymy w ciągu 48 godzin

Sinutens Forte ALG 60 tab nawilzanie nosa i zatok

Sinutens Forte ALG 60 tab nawilzanie nosa i zatok

Regular price
£9.96
Sale price
£9.96
Shipping calculated at checkout.

Alg Pharma Sinutens Forte 60 tab FEATURES SINUTENS FORTE 60 tablets Diet supplement supports the moisturizing of nasal mucosa and sinuses Sinutens Forte, a dietary supplement supports the physiological functioning of the respiratory system (verbena extract), has a pleasant effect on the throat and vocal cords (extracts of mullein and verbena), has antioxidant activity and supports the immune system (elderberry extract and extract of leaf Andrographis paniculata), supports the physiological hydration of the mucous membranes of the respiratory system and sinuses (bitterness root extract). RECOMMENDED CONSUMPTION 1 tablet daily should be swallowed and washed down with water. The product should be taken during a meal. Warning: Do not use during pregnancy and lactation. Use no more than 2-3 times a week. Do not use the preparation for an extended period of time (1-2 weeks) without consulting your doctor. For longer constipation, contact your doctor. Do not exceed recommended daily allowance. Dietary supplement cannot be used as a substitute for a varied diet. A balanced diet and a healthy lifestyle are recommended. IMPORTANT Intended use: the preparation is intended for adults. Storage: store at room temperature in a closed container, out of the sight and reach of small children. Protect from moisture. INGREDIENTS bulking agent: cellulose, bitterness root extract (Gentianae radix), mullein flower extract (Verbasci flos), elderberry flower extract (Sambuci flos), verbena herb extract (Verbanae herba), Andrographis paniculata leaf extract containing 98% andrographolide, primrose calyx flower (Primula calyx), sorrel herb extract (Rumex), anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids (magnesium stearate), anti-caking agent: silicon dioxide, glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose, polydextrose, dye: titanium dioxide, glazing agent: polyethylene glycol, anti-caking agent: talc, dyes: yellow iron oxide, riboflavin. W?A?CIWO?CI SINUTENS FORTE 60 tabletek Suplement diety wspomaga nawil?anie b?on ?luzowych nosa i zatok Sinutens Forte, suplement diety wspomaga fizjologiczne funkcjonowanie uk?adu oddechowego (ekstrakt z werbeny pospolitej), ma przyjemny wp?yw na gard?o i struny g?osowe (ekstrakty z dziewanny wielkokwiatowej i werbeny pospolitej), wykazuje dzia?anie przeciwutleniaj?ce i wspomaga uk?ad odporno?ciowy (ekstrakt z bzu czarnego oraz ekstrakt z li?ci Andrographis paniculata), wspomaga fizjologiczne nawil?enie b?on ?luzowych uk?adu oddechowego i zatok (ekstrakt z korzenia goryczki). ZALECANE SPO?YCIE 1 tabletk? dziennie nale?y po?kn?? i popi? wod?. Produkt nale?y przyjmowa? podczas posi?ku. Ostrze?enie: nie stosowa? podczas ci??y i laktacji. Stosowa? nie cz??ciej ni? 2?3 razy w tygodniu. Nie nale?y stosowa? preparatu przez d?u?szy okres czasu (1?2 tygodni) bez konsultacji lekarskiej. W przypadku d?u?szych zapar? nale?y zwróci? si? do lekarza. Nie nale?y przekracza? zalecanej do spo?ycia porcji w ci?gu dnia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Zalecany jest zrównowa?ony sposób ?ywienia i zdrowy tryb ?ycia. WA?NE Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób doros?ych. Przechowywanie: przechowywa? w temperaturze pokojowej w zamkni?tym opakowaniu, w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla ma?ych dzieci. Chroni? przed wilgoci?. SK?ADNIKI substancja wype?niaj?ca: celuloza, ekstrakt z korzenia goryczki ?ó?tej (Gentianae radix), ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej (Verbasci flos), ekstrakt z kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), ekstrakt z ziela werbeny pospolitej (Verbanae herba), ekstrakt z li?ci Andrographis paniculata zawieraj?cy 98% andrografolidów, ekstrakt z kwiatu pierwiosnka z kielichem (Primula calyx), ekstrakt z ziela szczawiu (Rumex), substancje przeciwzbrylaj?ca: sole magnezowe kwasów t?uszczowych (stearynian magnezu), substancja przeciwzbrylaj?ca: dwutlenek krzemu, substancja glazuruj?ca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja wype?niaj?ca: polidekstroza, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazuruj?ca: glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylaj?ca: talk, barwniki: tlenek ?elaza ?ó?ty, ryboflawina.