Test Narkotykowy Ze Sliny Test Domowy Illegal Drug Test From Saliva Home Use x1
Test Narkotykowy Ze Sliny Test Domowy Illegal Drug Test From Saliva Home Use x1
Test Narkotykowy Ze Sliny Test Domowy Illegal Drug Test From Saliva Home Use x1

Test Narkotykowy Ze Sliny Test Domowy Illegal Drug Test From Saliva Home Use x1

Regular price
£11.99
Sale price
£11.99
Tax included. Shipping calculated at checkout.

1 test

Test narkotykowy ze śliny to najprostszy i najszybszy sposób wykrycia nielegalnych substancji w organizmie. 

Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie narkotykami przez coraz młodsze osoby, nowoczesne testy domowego użytku stanowią świetne narzędzie diagnostyczne. Dzięki nim możemy szybko i wygodnie zbadać ślinę naszego dziecka czy bliskiej nam osoby, pod kątem obecności nielegalnych środków odurzających. 

Narkotykowy TEST ze śliny pozwala na wykrycie aż 6 różnych substancji psychoaktywnych, w tym amfetaminy, kokainy, heroiny, morfiny, marihuany i haszyszu. 

Test składa się z płytki testowej, próbnika oraz pojemnika na próbkę. W celu przeprowadzenia badania należy pobrać ślinę z ust za pomocą próbnika mającego postać specjalnej gąbki. Następnie ślinę musimy wycisnąć do pojemnika wyposażonego w nakrętkę z dozownikiem, z którego trzeba wprowadzić po 3 krople śliny, do każdego z dwóch pól reakcyjnych znajdujących się na płytce testowej. 

Wyniki testu odczytujemy po 10 minutach, ich wiarygodność utrzymuje się do 20 minut, po tym czasie nie należy już interpretować uzyskanych rezultatów. Dodatni wynik oznacza się jako jeden barwny prążek widniejący w strefie kontrolnej C, co jednoznacznie świadczy o wykryciu śladu narkotyku w organizmie badanej osoby. 


Obecność morfiny, heroiny i kokainy w ślinie wykrywana jest przez 12-24 godziny od zażycia narkotyków, amfetaminy 20-50 godzin, a marihuany i haszyszu ok. 14 godzin.


The pack contains 1 test

The drug test from saliva is the easiest and fastest way to detect illegal substances in the body.

Given the constantly growing interest in drugs by younger and younger people, modern home-use tests are a great diagnostic tool.
Thanks to them, we can quickly and conveniently examine the saliva of our child or the person close to us in terms of the presence of illegal drugs.

The TEST from saliva allows the detection of up to 6 different psychoactive substances, including amphetamines, cocaine, heroin, morphine, marijuana and hashish.

The test consists of a test plate, a sampler and a sample container. In order to perform the test, the saliva should be taken from the mouth using a probe in the form of a special sponge. Then we have to squeeze hard to the container equipped with a cap from the dispenser from which you need to enter the 3 drops of saliva, to each of the two fields are reactionary on the test plate.

We read the test results after 10 minutes, their reliability lasts up to 20 minutes, after that time the results obtained should not be interpreted. A positive result is marked as one coloured band appearing in the control zone C, which clearly indicates the detection of a trace of the drug in the body of the examined person.

The presence of morphine, heroin and cocaine in saliva is detected for 12-24 hours after taking drugs, amphetamine 20-50 hours, and marijuana and hashish for about 14 hours.